เกี่ยวกับเรา

MISSION 

พันธกิจของเรา

  1. SERVICE  MIND  มีหัวใจบริการ
  2. SKILL  มีทักษะที่ดี
  3. SYSTEM  ทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. RESPONSIBILITY มีความรับผิดชอบ

เราใส่ใจในทุกรายละเอียด


นอกจากคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานแล้ว เรายังใส่ใจดูแลสวัสดิการของพนักงานทุกคนเป็นอย่างดีเสมอ เพราะทีมผู้
บริหารตระหนักดีว่าเมื่อพนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมมีทัศนคติที่ดีใน
การทำงาน มีความยิ้มแย้มแจ่มใส
และการแสดงออกที่เป็นมิตร ซึ่งจะส่ง
ผลดีต่อธุรกิจของลูกค้าด้วยเช่นกัน

กรณีที่พนักงานลาป่วย ลากิจ ทางเราจะ
ดำเนินการจัดส่งพนักงานมาทดแทนให้
ทันทีเพราะเรามีแผนปฎิบัติการอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดเตรียมพนักงานเพื่อรองรับ
การทดแทน หรือกรณีลูกค้าร้องขอพนักงาน
เพิ่มเป็นกรณีพิเศษเราก็สามารถดำเนินการ
ให้ได้ตามความต้องการ