บทความและข่าวสาร

SERVICE MIND

เราคัดเลือกพนักงานที่มีหัวใจบริการ เป็นสำคัญ ซึ่งทุกคนล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านความสะอาดมาหลายป

SKILL

เราก็ไม่หยุดพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน โดยเราจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชิ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเหมาะกับแต่ละชนิดของพื้นผิว

SYSTEM

เราเขียนแผนงานรายวัน รายเดือน รายปี ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจะเน้นให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าซึ่งพนักงานจะปฏิบัติตามแผนงานอย่างเป็นระบบ โดยจะมีทีมสายตรวจรวมถึงทีมผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามวงรอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่เราวางไว้

RESPONSIBILITY

พนักงานต้องมีความรับผิดชอบ ในแผนงานที่ตนได้รับมอบหมาย รับผิดขอบต่อหน้าที่ทั้งส่วนตัวและในภาพรวม รับผิดชอบต่อความไว้วางใจของลูกค้าที่วางใจใช้บริการของเรา โดยทีมงานสายตรวจและทีมผู้ริหารของเราพร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ